Valve Stem Seal-4312008

Valve Stem Seal-4312008, Cummins X15/ISX/QSX Parts


Parts Number 4312008
Parts Name Valve Stem Seal
Brand Cummins
Cummins Models
ISX CM570, ISX CM870, ISX CM871, ISX CM871 E, ISX15 CM2250, ISX15 CM2250 SN, ISX15 CM2350 X101, ISZ13 CM2150 SN, QSX11.9 CM2250 ECF, QSX15 CM2250, QSX15 CM2250 ECF, QSX15 CM2250 X115, QSX15 CM2350 X105, QSX15 CM2350 X106, QSX15 CM570, QSZ13 CM2150 Z101, QSZ13 CM2150 Z102, X15 CM2350 X114B, X15 CM2350 X116B